Regulamin przyznawania stypendiów

/STYPENDIA  /REGULAMIN

przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów

Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego

w Radomiu

 

Opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019r.  poz. 1481).

 

§ 1

 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

a) stypendium za wyniki w nauce;

b) stypendium za osiągnięcia sportowe.

 § 2

 1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który osiągnął:

a) celujące, bardzo dobre i dobre wyniki w nauce;

b) średnią ocen nie niższą niż 5,20 (liczoną z ocen półrocznych/rocznych);

c) co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

2. Stypendium za wyniki w nauce może również uzyskać uczeń, który osiągnął:

a) średnią ocen nie niższą niż 4,00;

b) co najmniej dobrą ocenę z zachowania i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych na najwyższym szczeblu: laureat, finalista.

3. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

4. Wysokość stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

5. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialne i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

§ 3

1. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który otrzymał co najmniej ocenę dobrą z zachowania oraz ocenę celującą z wychowania fizycznego i spełnił jeden z warunków:

a) zdobył medal indywidualnie/drużynowo w Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży – wówczas uczeń otrzymuje 50 % stypendium;

b) zdobył co najmniej 2 medale indywidualnie/drużynowo w Radomskiej Olimpiadzie Młodzieży lub 1 medal indywidualnie/drużynowo w zawodach na szczeblu międzypowiatowym - wówczas uczeń otrzymuje 75 % stypendium;

c) zdobył co najmniej 2 medale indywidualnie/drużynowo w zawodach na szczeblu międzypowiatowym lub  zdobył 1 medal indywidualnie/drużynowo
w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej - wówczas uczeń otrzymuje 100 % stypendium.

2. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.

3. Wysokość stypendium za sukcesy sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

4. Wysokość stypendium ustala Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 § 4

 1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję stypendialną na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej w danym roku szkolnym. Kadencja komisji stypendialnej trwa do końca roku szkolnego. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły;

b) nauczyciele, w tym nauczyciele wychowania fizycznego;

c) nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 § 5

 1. Wysokość stypendium za wyniki w nauce jest różnicowana w zależności od uzyskanej przez ucznia średniej ocen i środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

2. Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe jest różnicowana w zależności od rangi zawodów sportowych (miejskie, powiatowe, wojewódzkie, ogólnopolskie, mistrzowskie) i środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 § 6

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce – załącznik nr 1, składa do komisji stypendialnej wychowawca klasy w terminie 2 dni roboczych od dnia zebrania Rady Klasyfikacyjnej.

2. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – załącznik nr 2, składa do komisji stypendialnej nauczyciel wychowania fizycznego w terminie 2 dni roboczych od dnia zebrania Rady Klasyfikacyjnej.

3. Komisja stypendialna rozpatruje wnioski w terminie 3 dni roboczych i przekazuje ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.

 § 7

 1. Stypendia za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe wypłacane są raz na okres, nie później niż do 15 marca oraz nie później niż do 15 lipca bieżącego roku szkolnego.

2. Stypendium wypłacane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) na podstawie dowodu osobistego
w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły w sekretariacie w budynku przy ul. Rapackiego 24
w Radomiu.

 

 

Dyrektor Szkoły:

 

 

   

Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem nr  2/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

Odsłony: 608