Aneks nr 1 do Statutu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2018/2019

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 6 września 2018r.

 

Aneks nr 1

do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

Uchwałą nr  6/2018/2019 Rady Pedagogicznej z dnia 6 września 2018 roku na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 

  • w Rozdziale 6 § 48 ustęp 4 punkt 2 skreśla się "w zeszycie uwag", zastępuje "w dzienniku elektronicznym".
  • w Rozdziale 7:
  1. 61 ustęp 3 skreśla się "harmonogram", zastępuje " Plan",
  2. 62 ustęp 8 uchyla się punkt 5b,
  3. 62 ustęp 12 punkt v dodaje się "cyberprzemoc, hejt",
  4. 63 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: "W przypadku, gdy uczeń otrzyma punkty ujemne, które obniżają mu ocenę zachowania z wzorowej lub bardzo dobrej ma możliwość jednorazowo w II półroczu odpracowania punktów ujemnych za przewinienia opisane w § 62 ust. 8 pkt 12 lit.a-h.

 

Odsłony: 583