Procedura wydawania opinii o uczniu

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII O UCZNIU

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W RADOMIU

 I PODSTAWA PRAWNA

 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

  1. i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591),
  2. 7 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2017 r. (Dz. U. z dnia 14.09.2017 r. poz. 1743) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

 II POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.  Opinia o uczniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu jest przygotowywana przez wychowawcę, nauczyciela bądź specjalistę.
  2. Opinię przygotowuje się na pisemną prośbę :

a) rodziców/prawnych opiekunów ucznia,

b) poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź innej poradni specjalistycznej,

c) Sądu Rejonowego (w tym kuratorów sądowych),

d) innych instytucji wspomagających, w tym: Policji, MOPS,

3. Opinię przygotowuje się w terminie 7 dni od wpłynięcia do sekretariatu szkoły pisemnego wniosku o jej sporządzenie.

4. Druki wniosków dla rodziców/opiekunów są do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

5. Opinia zostaje przygotowana w dwóch egzemplarzach z podpisem osoby sporządzającej opinię oraz dyrektora szkoły. Opinia opatrzona jest pieczęcią szkoły i numerem.

6. W opinii należy umieścić tylko te informacje, na które wychowawca, nauczyciel bądź psycholog/pedagog szkolny mają potwierdzenie w swojej dokumentacji oraz informacje uzyskane z wiarygodnych źródeł mające istotny wpływ na rozpatrywaną sprawę.

7. Rodzic ( prawny opiekun) zobowiązany jest do wskazania we wniosku dokładnych danych instytucji, do której opinia ma zostać przekazana przez szkołę.

8. Kopię wydanej informacji ( opinii) przechowuje się w dokumentacji szkolnej.

9. Nauczyciel/pracownik szkoły nie wydaje opinii o uczniu bez zachowania przyjętej procedury.

10. Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przygotowana do poradni psychologiczno – pedagogicznej powinna zawierać:

a) informację o rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych stronach
i uzdolnieniach;

b) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, w tym występujących trudnościach, a w przypadku dzieci lub uczniów:

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – wielospecjalistyczą ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

c) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia, formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań
i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem lub
z uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia.

Załączniki:

  1. Druk opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia - załącznik nr 1;
  2. Druk opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej ucznia w przypadku ubiegania się
    o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - załącznik nr 2;
  3. Wniosek o wydanie opinii – załącznik nr 3
Odsłony: 4463