Aneks nr 2 do Statutu

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2018/2019

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 13 lutego 2019r.

 

Aneks nr 2

do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

Uchwałą nr  21/2018/2019 Rady Pedagogicznej z dnia 13 lutego 2019 roku na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 70 ust. 1, w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

 1) w Rozdziale 4 § 26 uchyla się ustępy 1,2,3. § 26 otrzymuje brzmienie:

§ 26

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
 2. Koordynatorem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego jest dyrektor szkoły.
 3. Szkoła realizuje doradztwo zawodowe poprzez prowadzenie zaplanowanych
  i systematycznych działań mających na celu wspieranie uczniów i słuchaczy
  w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 4. Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują preorientację zawodową prowadzoną w oddziałach przedszkolnych, orientację zawodową w klasach I – VI oraz doradztwo zawodowe w klasach VII i VIII oraz III gimnazjum.
 5. Celem preorientacji i orientacji zawodowej jest wstępne zapoznanie dzieci
  z wybranymi zawodami i środowiskiem pracy, kształtowanie pozytywnej
  i proaktywnej postawy dzieci wobec pracy i edukacji, a także pobudzanie i rozwijanie zdolności oraz zainteresowań dzieci.
 6. Celem doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do świadomego
  i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych
  i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.
 7. Preorientacja zawodowa w oddziałach przedszkolnych obejmuje:
 • zajęcia edukacyjne prowadzone zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego;
 • wizyty zawodoznawcze.

 8. Orientacja zawodowa w klasach I – VI obejmuje:

 • zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
 • wizyty zawodoznawcze.

9. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII obejmują:

 • zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone przez doradcę zawodowego;
 • zajęcia z nauczycielem wychowawcą opiekującym się oddziałem;
 • wizyty zawodoznawcze.

10. Na każdy rok szkolny w szkole opracowuje się Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który określa działania związane z realizacją doradztwa zawodowego oraz podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji tych działań. Program ten zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

11. Program Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego opracowuje doradca zawodowy we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami wychowawcami, psychologiem lub pedagogiem.

12. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów i słuchaczy
  na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • koordynacja realizacji Programu Realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, psychologa lub pedagoga w zakresie realizacji działań określonych w wyżej wymienionym programie;
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę,
  w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych
  i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.

2) w Rozdziale 7 § 61 ustęp 2 uchyla się punkt 7. W § 61 ust. 2 punkt 7 otrzymuje brzmienie "Jeżeli uczeń uzyska z poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu ocenę niedostateczną lub taką samą jak poprzednio – nauczyciel nie wpisuje oceny do dziennika. Uczeń nie ma możliwości jej ponownej poprawy. Stopień uzyskany podczas poprawy pracy klasowej lub sprawdzianu wpisuje się do dziennika obok pierwszego stopnia z adnotacją - ocena poprawiona, pod uwagę brana jest średnia obu ocen;"

 

 

Odsłony: 542