Regulamin korzystania z szatni szkolnej

REGULAMIN  KORZYSTANIA  Z  SZATNI  SZKOLNEJ

 1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie szkoły podczas trwania zajęć lekcyjnych zgodnie z  ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach przed zajęciami i odbierają je po skończonych lekcjach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone jest przebywanie w szatni podczas lekcji i przerw śródlekcyjnych.
 4. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom nauczycieli i pracowników szkoły.
 5. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się tylko w obecności nauczyciela lub pracownika szkoły.
 6. W szatni nie wolno pozostawiać wartościowych przedmiotów (dokumentów, portfeli, telefonów komórkowych, kluczy itp.). Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione dokumenty i przedmioty inne niż okrycie i obuwie. 
 7. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy po zakończonych przez uczniów zajęciach dydaktycznych lub opiekuńczych.
 8. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów zajmowanych przez inne klasy. Przebywanie ucznia w innym boksie, niż ten, który jest przeznaczony dla jego klasy jest równoznaczne z zamiarem dokonania przez niego kradzieży i podlega karom przewidzianym w Statucie Szkoły.
 9. W celu należytego zabezpieczenia odzieży uczniów, szatnia jest zamykana na klucz i otwierana wyłącznie przez pracownika szkoły. Nie wolno wyjmować ubrań z zamkniętej szatni.
 10. Po zakończeniu lekcji uczniowie klas 1-3 udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania uczniów podczas opuszczania szatni.
 11. Uczniowie – po trzy osoby – wchodzą do boksu szatni i zabierają z niej tylko swoje rzeczy. Nauczyciel ma obowiązek dopilnowania uczniów podczas opuszczania szatni.
 12. Każdy  uczeń  zobowiązany jest do   przestrzegania i stosowania zapisów   niniejszego regulaminu. Wobec ucznia łamiącego zasady określone w regulaminie, będą wyciągane konsekwencje, co skutkować będzie obniżeniem oceny zachowania.
 13. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.
 14. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ na ocenę zachowania.
 15. Rodzicom odprowadzającym dzieci do szkoły nie wolno przebywać w boksach szatni.
 16. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora szkoły.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Radę Pedagogiczną – 29.11.2017r.

                                                                                                                                                          

Odsłony: 1243