Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej

1. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców.

2. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych.

3. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźna oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4. Opiekunowie odprowadzający lub odbierający dzieci powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Opiekunowie mogą wchodzić tylko do wyznaczonej przestrzeni wspólnej szkoły (strefa rodzica), zachowując zasady: 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1.5m, dystans od pracowników szkoły 1,5m.

6. Uczniów w świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk ( po wejściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, ust i nosa.

7. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym przed przyjście uczniów oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

8. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczniów pod nadzorem nauczyciela.

9. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni kontakt uczniów ze sobą, w miarę możliwości z podziałem na stałe grupy i w wyznaczonych strefach.

10. Zajęcia ruchowe w miarę możliwości należy prowadzić na otwartej przestrzeni, przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dezynfekować po zajęciach.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.

12. Uczniowie powinni mieć własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub tornistrze, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

13. Obowiązuje zakaz przynoszenia własnych zabawek do szkoły.

14. Jeśli wychowawca świetlicy zaobserwuje u uczniów objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować dzieci w wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m. odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

15. Zalecaną formą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi jest kontakt elektroniczny tzn. mailowy, telefoniczny, komunikatory internetowe.

 

Aneks obowiązuje od 1 września 2020 r.do odwołania.

Aneks może być modyfikowany.

Odsłony: 36