Regulamin stołówki szkolnej

Załącznik nr 1 do zarządzenia 
Dyrektora nr 21/2018 z dnia 23.08.2018 r.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Orła Białego w Radomiu obowiązujący od 01.09.2018 r.

Regulamin dotyczy korzystania ze stołówek w budynkach szkolnych przy ul. Rapackiego 24 oraz Paderewskiego 36

I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 
w Radomiu oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie oraz bezpłatnie 
na podstawie decyzji MOPS, GOPS.

 

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie jednodaniowego obiadu.

2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora szkoły w drodze zarządzenia.

3. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku –  koszt wsadu do kotła.

4. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

III. OPŁATY:

 1. Opłaty za obiady dokonywane są w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto bankowe szkoły:

 04 1240 3259 1111 0000 2989 5696

 2. Wpłaty gotówkowe przyjmowane są przez ostatnie trzy dni robocze poprzedzające miesiąc, którego dotyczy wpłata oraz pierwszy dzień roboczy w danym miesiącu.

 1. 3. Wpłat na konta bankowe można dokonywać od 25-go dnia poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy wpłata do 1-go dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu, wpłaty za obiady mogą być dokonane po upływie terminów wskazanych w ust.2 i 3. W takich przypadkach uznaje się wpłaty za dokonane w terminie.
 3. Terminy płatności wymieniowe w ust. 2 i 3 ulegają zmianie w miesiącu wrześniu, styczniu oraz mogą ulec zmianie w miesiącu po zakończeniu ferii zimowych. Informacje o terminach podawane są do ogólnej wiadomości  - w ogłoszeniu 
  na terenie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. 6. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę 
  np. Izabela Kowalska, klasa IVB, Jan Nowak, kl. IC 
 5. W przypadku wpłaty mniejszej niż należna za pełny miesiąc prosimy o zamieszczenie tej informacji w treści przelewu np. bez 8-10.04 – tj. 3 dni.
 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewów na :

- niepełną kwotę,

- zwiększoną kwotę.

 1. Po karty obiadowe należy zgłaszać się do sekretariatu szkoły z pokwitowaniem.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu nieobecności spowodowanej chorobą, udziałem w wycieczce lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi co najmniej 2 dni.

2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie lub u intendenta osobiście lub telefonicznie. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. Odliczenie stawki dziennej następuje od drugiego dnia po zgłoszeniu.

3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności za następny miesiąc. W przypadku braku takiej możliwości kwota zwracana jest przelewem lub gotówką w kasie szkoły.

4. Odliczenia za niewykorzystane posiłki należy uzgodnić z sekretariatem szkoły.

5. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobierana jest opłata pomniejszona o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi kosztów.

6. W dniu zgłoszenia obiad można odebrać w stołówce szkolnej.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Posiłki wydawane są od godz. 10.30 do godz. 14.00.

2. W stołówce wywieszony jest jadłospis tygodniowy zatwierdzony przez intendenta oraz kucharza/ szefa kuchni. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

2. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.

3. Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w jadalni czuwają intendent, nauczyciel dyżurujący oraz wychowawcy świetlic.

4. W stołówce obowiązuje zmiana obuwia.

5. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych podczas wydawania obiadów na stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek (rodzice oraz inne osoby proszone są o nie wchodzenie do stołówki podczas obiadu).

6. Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady obowiązuje kolejka w jednym szeregu.

7. W stołówce szkolnej uczeń powinien:

- spokojnie poruszać się po stołówce,

- zachować porządek przy odbiorze dania oraz przy oddawaniu naczyń,

- zachowywać się w sposób kulturalny, cicho i spokojnie spożywać posiłek,

- zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, zostawić czyste miejsce na stoliku),

- szanować naczynia, sztućce i nakrycie stołu,

- naprawić szkodę uczynioną w stołówce.

12. O nagannym zachowaniu ucznia w stołówce będzie poinformowany wychowawca, rodzice oraz Dyrektor szkoły.

Dyrektor szkoły

/-/    

Wioletta Mazurek

Odsłony: 861