Krótka informacja o innowacji "Zaczarowani kodowaniem z UDP"

„Zaczarowani kodowaniem z Uczymy Dzieci Programować” to innowacja, która jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2019/2020 programem zostali objęci uczniowie klas trzecich naszej szkoły.

Elementy programowania są obecne w programie już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Wśród priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej znalazły się między innymi: rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, a także kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Głównym celem zajęć jest rozwijanie u wychowanków uniwersalnych kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, czy umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom czyli w zabawie, w ruchu, poprzez doświadczanie i eksperymentowanie.

Uczenie logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, pracy zespołowej i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń mobilnych ważne jest już od najmłodszych lat.

Kompetencje cyfrowe kształtować możemy w różnym okresie, w połączeniu z innymi ważnymi dla dziecka tematami, pamiętając o dopasowaniu metod do wieku i możliwości rozwojowych naszych wychowanków.

Dzieci z natury są ciekawe świata, chcą doświadczać, eksperymentować, działać. Odpowiedzią na wyżej wymienione potrzeby małego człowieka może być innowacja wprowadzająca edukację w modelu STEAM (Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics). Idea STEAM to spójne połączenie wiedzy z różnych obszarów: nauki, technologii, inżynierii, sztuki oraz matematyki. Taki sposób pracy powoduje, że dziecko z biernego odbiorcy staje się twórcą, konstruktorem, poszukującym najlepszych rozwiązań. Uczniowie, angażując w działaniu wszystkie zmysły, zdecydowanie lepiej zapamiętują to, czego się uczą. Podczas zajęć dzieci ćwiczą min. orientację przestrzenną, określanie kierunków, grają w gry matematyczne i strategiczne. Tworzą  również offlinowe kody - drogi, bez warunków i z warunkami. Ponadto układają  ,,dyktanda graficzne” w dużym formacie, wprowadzają pojęcie koordynatów, układ współrzędnych, aranżują aktywności wprowadzające pojęcie symetrii oraz układają kolorowe obrazki na podstawie instrukcji słownej. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do pracy z wykorzystaniem robotów edukacyjnych Ozobot oraz pokazanie sposobów tworzenia kodów, w postaci sekwencji kolorów, a w późniejszym etapie przechodzenie do zadań opartych na wizualnym języku programowania blockly. Efektywność takich zajęć jest wyższa niż zajęć prowadzonych metodami transmisyjnymi, gdzie uczeń jest wyłącznie biernym odbiorcą podawanych mu treści.

Zaproponowane aktywności w ramach innowacji pozytywnie wpłyną na wszechstronny rozwój dzieci, a zdobyte podczas zajęć kompetencje zostaną  przez nich wykorzystane, niezależnie od tego, czy będą chciały w dalszej przyszłości poszerzać swoje umiejętności w zakresie programowania, czy też nie.

 

Odsłony: 44