Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny
Wniosek o przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej
Statut - zmiany wrzesień 2022
ZARZĄDZENIE nr 23/2021 w sprawie wprowadzania procedury bezpieczeństwa
Zarządzenie w sprawie odwołania rekolekcji szkolnych
Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
Polityka ochrony dzieci
Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
Procedura postępowania w razie wypadku dziecka
Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii / etyki/ wdż
Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego
Procedury zwalniania uczniów na zawody sportowe, konkursy przedmiotowe lub inne konkursy w trakcie trwania lekcji
Procedura zwalniania uczniów z zajęć w trakcie ich trwania
Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów
Procedura postępowania w przypadku niespełniania obowiązku nauki przez ucznia
Procedura kontroli frekwencji uczniów oraz spełniania obowiązku szkolnego
Procedura monitorowania i dokumentowania frekwencji uczniów
Procedury organizacji i zachowania środków ostrożności na stołówce szkolnej
Procedura wydawania opinii o uczniu
Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów
Regulamin stołówki szkolnej
Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
Regulamin wycieczek
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin dotyczący korzystania z lekcji on-line i innych form kontaktów szkolnych na platformach internetowych
Aneks do Regulaminu Biblioteki Szkolnej
Aneks do Regulaminu świetlicy szkolnej
Regulamin półkolonii 2021
Regulamin korzystania z szatni szkolnej
Regulamin świetlicy szkolnej wraz z załącznikiem
Regulamin wycieczek szkolnych

Podkategorie