Procedura usprawiedliwiania nieobecności uczniów

1. Każdy uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia swoich nieobecności w ciągu 7 dni od przyjścia do szkoły.

2. Rodzice usprawiedliwiają nieobecności swoich dzieci w dzienniczku w formie pisemnej lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Na pierwszej stronie w dzienniczku powinno się znaleźć: imię i nazwisko ucznia, klasa, podpisy Rodziców, pieczątka szkoły. Dzienniczek powinien mieć ponumerowane kartki.

3. W przypadku braku usprawiedliwienia od rodziców/prawnych opiekunów, lekarza rodzinnego (lekarza specjalisty) lub w przypadku nieterminowego dostarczenia usprawiedliwienia, godziny nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.

4. Usprawiedliwienie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, termin nieobecności (od - do), przyczynę nieobecności, czytelny podpis rodzica (prawnego opiekuna). Podpis dotyczy tylko dzienniczka papierowego. W przypadku dziennika elektronicznego należy wpisać imię i nazwisko rodzica. W przypadku braku w/w informacji usprawiedliwienie jest nieważne.

5. W sytuacjach wyjątkowych, za zgodą wychowawcy, dopuszcza się ustne usprawiedliwienie nieobecności dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów w terminie podanym powyżej (na przykład w czasie zebrań, dni otwartych lub podczas indywidualnej rozmowy z rodzicem).

6. Jeżeli uczeń jest chory i jego nieobecność zapowiada się na czas dłuższy niż siedem dni, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcę klasy lub sekretariat szkoły (taka informacja będzie odnotowana w zeszycie nieobecności uczniów). Jeżeli do takiego powiadomienia nie dojdzie, wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.

7. Wychowawca w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu itp.) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.

8. Wychowawca nie usprawiedliwia pojedynczych godzin nieobecności w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.

9. Wychowawca nie usprawiedliwia nieobecności, jeżeli chory uczeń pojawi się w szkole na wybranej lekcji lub lekcjach np. na pracy klasowej, kartkówce.

10. O przyjęciu i zaakceptowaniu usprawiedliwienia decyduje wychowawca klasy.

11. Wychowawca zbiera, archiwizuje i przechowuje przez cały okres roku szkolnego dokumenty, które były podstawą usprawiedliwienia nieobecności i zwolnienia uczniów (usprawiedliwienia, zwolnienia, zwolnienia lekarskie, itd.).

12. W przypadku wątpliwości, co do autentyczności zwolnienia/usprawiedliwienia wychowawca ma obowiązek ustalić, czy dane zwolnienie/usprawiedliwienie jest autentyczne. Celem wyjaśnienia tej sytuacji może wezwać rodziców do szkoły.

Odsłony: 990