Procedura zwalniania uczniów z zajęć w trakcie ich trwania

  1. Uczeń musi przedstawić pisemną prośbę rodziców o zwolnienie z lekcji w danym dniu zamieszczoną w dzienniczku papierowym.
  2. Zwolnienie musi zawierać: powód zwolnienia, godziny lekcyjne, z których uczeń ma być zwolniony, dokładną datę oraz czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna (dot. dzienniczka papierowego).
  3. Z poszczególnych lekcji w danym dniu ucznia może zwolnić:

1) wychowawca ucznia, oczywiście po okazaniu zwolnienia na piśmie od rodzica,

2) nauczyciel, który zna i uczy ucznia, ale tylko jeżeli wychowawca jest nieobecny w szkole lub nie może osobiście zwolnić ucznia- w takiej sytuacji nauczyciel uczący danego ucznia może podpisać zwolnienie w dzienniczku, a uczeń ma obowiązek niezwłocznie pokazać podpisane zwolnienie swojemu wychowawcy, który usprawiedliwia nieobecność w dzienniku elektronicznym,

 3) dyrektor szkoły lub jego zastępca,  ale w sytuacjach naprawdę wyjątkowych, w których wychowawca nie może zwolnić ucznia - w takiej sytuacji dyrektor lub jego z-ca może podpisać zwolnienie w dzienniczku, a uczeń ma obowiązek niezwłocznie pokazać podpisane zwolnienie swojemu wychowawcy, który usprawiedliwia nieobecność w dzienniku elektronicznym.

4) W każdej z wyżej wymienionych sytuacji na zwolnieniu ucznia swój podpis składa osoba, która dokonuje zwolnienia ucznia ze szkoły.

  1. Przed wyjściem ze szkoły podpisane zwolnienie uczeń pokazuje w szatni.
  2. Na podstawie podpisanego w dzienniczku zwolnienia, wychowawca usprawiedliwia opuszczone godziny uczniowi.
  3. Wychowawca może nie wyrazić zgody na zwolnienie z zajęć, jeśli zdarzają się one zbyt często lub nie istnieje uzasadniona konieczność.
  4. W sytuacji, kiedy rodzic kontaktuje się osobiście i odbiera swoje dziecko ze szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych, musi potwierdzić ten fakt w zeszycie wyjść/zwolnień, znajdującym się na portierni szkoły. O takiej sytuacji musi być poinformowany również wychowawca zwalnianego ucznia.

 

Odsłony: 385