Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Aktualne przepisy regulujące sposób wystawiania zwolnień z WF - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

 1. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice/prawni opiekunowie ucznia.
 2. Rodzice ucznia składają w sekretariacie szkoły podanie do Dyrektora szkoły, do którego dołączają zaświadczenie lekarskie.
 3. Podanie, o którym mowa w pkt 2, należy przedłożyć dyrektorowi szkoły w ciągu 10 dni od daty wystawienia zaświadczenia lekarskiego.
 4. Dyrektor szkoły na podstawie otrzymanych dokumentów podejmuje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego.
 5. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, jeżeli lekcja wychowania fizycznego odbywa się w środku zajęć danego dnia ma obowiązek stawić się u nauczyciela na początku lekcji w celu potwierdzenia swojej obecności w szkole. W dzienniku elektronicznym odnotowana zostanie frekwencja takiego ucznia - ,,zw”.
 6. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje wychowania fizycznego są pierwszymi lub ostatnimi zajęciami w danym dniu, uczeń z długoterminowym zwolnieniem może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców, którzy biorą odpowiedzialność za swoje dziecko w tym czasie. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie szkoły. Konieczna jest również zgoda dyrektora szkoły. O tym fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy (druk  podania znajduje się w sekretariacie szkoły). Na podstawie podpisanych przez rodziców oświadczeń uczeń może wcześniej opuścić szkołę. W powyższym przypadku nauczyciel wychowania fizycznego sprawdzając frekwencję na lekcji pierwszej lub ostatniej wpisuje takiemu uczniowi nieobecność, którą może od razu wpisać jako nieobecność usprawiedliwioną.
 7. W przypadku zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego trwającego nie więcej niż 1 miesiąc, uczeń przedkłada odpowiednie zaświadczenie lekarskie  nauczycielowi  wychowania fizycznego w terminie do 3 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 8. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.
 9. O terminie zwolnienia ucznia z ćwiczeń decyduje data otrzymania zwolnienia przez nauczyciela wychowania fizycznego, a nie data wystawienia zwolnienia przez lekarza.
 10. Odpowiedzialność za terminowe dostarczanie dokumentacji związanej ze zwalnianiem
  z zajęć wychowania fizycznego spoczywa na rodzicach/prawnych opiekunach ucznia.
 11. W sytuacji kiedy uczeń nie dostarczył w wyznaczonym terminie zwolnienia lekarskiego oraz  nie pojawia się on na zajęciach wychowania fizycznego, a jego absencja przekracza 50% uczeń taki może być nieklasyfikowany z zajęć wychowania fizycznego.
Odsłony: 341