Procedura zwalniania ucznia z zajęć religii / etyki/ wdż

  1. Uczeń, który nie uczęszcza na lekcje religii, etyki lub wychowania do życia w rodzinie, a są to zajęcia umieszczone w planie lekcji na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej, może być nieobecny lub zwolniony wcześniej do domu. Odbywa się to na  podstawie złożonego przez rodziców pisemnego oświadczenia zawierającego informację o nieuczęszczaniu na wyżej wymienione zajęcia. W oświadczeniu musi być  zamieszczona również  informacja, że w tym czasie rodzice biorą odpowiedzialność za swoje dziecko. Wzór oświadczenia uczeń może uzyskać od wychowawcy klasy lub od  zastępcy dyrektora szkoły. Podpisane przez rodziców oświadczenie uczeń  dostarcza do wychowawcy klasy.
  2. Na podstawie podpisanych przez rodziców oświadczeń, wychowawca klasy przygotowuje listę uczniów zwolnionych z zajęć (tj.religia/etyka/wdż) i przekazuje ją do pani woźnej. Na tej podstawie uczniowie mogą opuścić  szkołę (sytuacja dotyczy tylko wyżej wymienionych lekcji, które są umieszczone  w planie zajęć na końcu).
  3. Jeżeli lekcja religii lub wychowania do życia w rodzinie występuje w środku zajęć danego dnia, a uczeń nie uczęszcza na te zajęcia, obowiązkowo spędza czas szkole pod opieką nauczyciela w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
Odsłony: 388