Regulamin dotyczący korzystania z lekcji on-line i innych form kontaktów szkolnych na platformach internetowych

Regulamin Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orła Białego w Radomiu dotyczący korzystania z lekcji on-line
i innych form kontaktów szkolnych na platformach internetowych

 

Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki ucznia i rodziców w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu w zakresie korzystania z lekcji on-line i innych platform internetowych, wynikających z wprowadzonych w szkole zabezpieczeń przed nielegalnym utrwalaniem i kopiowaniem, wizerunku w tym również danych wrażliwych biorących w nich udział uczniów i nauczycieli.
 • Każda osoba, która bierze udział w lekcji on-line oraz użytkująca platformę Office 365 lub innych, oświadcza tym samym, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 • W czasie trwania lekcji on-line oraz użytkowania platformy Office 365 lub innych, co do zasady zgodnie z art. 81 ust. 1 Prawa autorskiego ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych) nie można rozpowszechniać cudzego wizerunku bez zgody osoby na nim przedstawionej między innymi nauczycieli, uczniów, rodziców.   
 • Zakaz nie dotyczy opcji nagrywania z poziomu platformy, przez którą jest prowadzona lekcja on-line jak i za pomocą innych narzędzi w celu utrwalenia materiałów z lekcji, które mogą być przydatne w późniejszym etapie rozwiązywania zadań/ prac domowych itp.

 

Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez ucznia lub rodzica zakazu rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego prawem zezwolenia osoby nagrywanej bądź sfotografowanej przysługują roszczenia wymienione w art. 78 ust. 1 ( Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 ustawa  z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych)
 • żądanie zaniechania rozpowszechniania wizerunku,
 • usunięcia skutków niezgodnego z prawem rozpowszechniania
 • żądanie odpowiedniej kwoty tytułem zadośćuczynienia lub przekazania określonej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.
 1. Jednocześnie osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia na działanie będące niezgodnym z prawem przetwarzaniem jej wizerunku skargi do organu nadzorczego, a także prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem
 2. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
  Orła Białego w Radomiu zawiadomi właściwe w sprawie organy ścigania.
 3. Rodzic lub uczeń pełnoletni , który naruszył zakaz rozpowszechniania wizerunku bez stosownej zgody zarejestrowanego w trakcie trwania lekcji on-line zobowiązany jest do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
 4. Obowiązuje odpowiedzialność Rodziców i za szkody powstałe na skutek czynów niedozwolonych popełnionych przez ich dzieci zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego.

 

Odsłony: 498