Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego Radomiu  

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: 

https://psp6.radom.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2017-10-08. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo, 
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, 
 • Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna. 

Wyłączenia: 

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności: 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu  

ulRapackiego 24

26-600 Radom 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. 
Osobą kontaktową jest Dorota SzczęsnaDorota.Szczesna@psp6radom.edu.pl. 
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer tel: 048 389 49 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Dostępność architektoniczna: 

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli. 

Główne wejście do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego Radomiu jest usytuowane od  ul. Rapackiego. Jest wykonane z kilku stopni schodowych, z prawej strony  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Analogicznie wygląda wejście B (podjazd). 

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. 

W szkole istnieją 2 kondygnacje: parter i piętrosą dwie windy (w części A i części B), które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższą kondygnację oraz z wyższej na parter. W budynku szkoły są przystosowane toalety dla osób niepełnosprawnych. 

 • Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych 

W budynku szkoły  zamontowane pochylnie dla osób poruszających się na wózkach. Nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Na terenie placówki jest parking  z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. 

 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  

Na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6   nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

Odsłony: 697