Zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

ZARZĄDZENIE nr 1/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 15 stycznia 2021r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu na podstawie: Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11 stycznia 2021r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu:

Czytaj więcej: Zmiany w procedurach bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19

Nauczanie zdalne w klasach 4-8

Od poniedziałku 26 października do 8 listopada 2020r. nauczanie w klasach 4-8 przechodzi w tryb zdalny. Nauka będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym planem lekcji na szkolnej platformie Office 365 przy pomocy aplikacji Teams.

 Oddziały przedszkolne i klasy 1-3 uczą się w szkole. Dzieci nie mogą przemieszczać się same w godz. od 8.00 do 16.00, w związku z czym prosimy o osobiste odbieranie dzieci z placówki. Świetlica, stołówka, biblioteka dla dzieci przebywających w szkole działa bez zmian.

 Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem dyrektora szkoły z dnia 23 października 2020r. uczniowie mają obowiązek uczestniczenia we wszystkich lekcjach on -line na wizji i fonii (nie mogą mieć miejsca sytuacje, że dziecko jest zalogowane, a nie ma z nim kontaktu). Problemy ze sprzętem prosimy zgłaszać do wychowawcy klasy. W przypadku choroby dziecka informacja Rodzica wysłana poprzez dziennik elektroniczny będzie podstawą usprawiedliwienia nieobecności dziecka w zajęciach.

Wszystkie informacje będą na bieżąco przekazywane przez dziennik elektroniczny.

krótkie info

HARMONOGRAM KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

ROK SZKOLNY 2020/2021

harmonogram do pobrania

Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej mogą korzystać ze stołówki poza wyznaczonymi godzinami, przed zajęciami lub po zajęciach pod opieką nauczyciela świetlicy.

Covid-19 Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE nr 31/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6

z Oddziałami  Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące od 1 września 2020 roku na terenie  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu

Pobierz

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

od 1 września 2020r. przedszkole/szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek.

Zgodnie z nimi szkoła pełniąca opiekę przedszkolną/szkolną zobowiązana jest ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami w przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów chorobowych. Dlatego bardzo proszę Rodziców wszystkich uczniów o wydrukowanie oświadczenia, podanie dwóch danych do kontaktu i wyrażenia zgody na pomiar temperatury w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.

 Wydrukowane, uzupełnione i podpisane oświadczenie proszę o dostarczenie do szkoły (łącznik w części A) w dniach 31 sierpnia - 1 września 2020r. w godzinach 7.30 - 18.00 i złożenie w wyznaczonych pojemnikach z podziałem na poziomy nauczania.

Oświadczenie

Regulamin w czasie pandemii

Dyrektor Szkoły

Wioletta Mazurek

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w sprawie wznowienia zajęć.

Plik do pobrania